aan-/afmelden nieuwsbrief | website | disclaimer
  

Disclaimer nieuwsbrieven Premio Peter de Groot


Algemeen
Deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) is van toepassing op de digitale nieuwsbrieven van Premio Peter de Groot

Géén advies, géén aanbod
De in deze nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze nieuwsbrief zijn voor uw eigen rekening en risico.

Inhoud van de nieuwsbrief
Hoewel Premio Peter de Groot tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Premio Peter de Groot expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of in deze nieuwsbrief aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie in deze nieuwsbrief kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Premio Peter de Groot is niet verplicht om u hierover te informeren.

De informatie in deze nieuwsbrief is gericht op het Nederlands publiek en is bedoeld voor gebruik in Nederland. Premio Peter de Groot staat er daarom niet voor in dat de in deze nieuwsbrief aangeboden informatie bruikbaar is in andere landen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Premio Peter de Groot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die in deze nieuwsbrief wordt aangeboden of het gebruik daarvan.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Premio Peter de Groot.

Internetsites van derden, producten en diensten
Wanneer Premio Peter de Groot hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Premio Peter de Groot de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Premio Peter de Groot aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Premio Peter de Groot niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Premio Peter de Groot, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze nieuwsbrief aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie uit deze nieuwsbrief te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Premio Peter de Groot of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie in deze nieuwsbrief wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Premio Peter de Groot zendt, is niet gegarandeerd. Premio Peter de Groot raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Premio Peter de Groot te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Premio Peter de Groot te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Premio Peter de Groot behoudt zich het recht voor de tekst van deze Disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright 2014 Premio Peter de Groot


Premio Peter de Groot | Donkervoortlaan 2 | 3261 NE Oud-Beijerland | 0186 - 620028 | www.premio-peterdegroot.nl